Α Κατηγορία

Μηχανές

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: ΑΜ (Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.), Α1 (Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw), Α2 (Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw) και Α (Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών).

Μηχανές - Κατηγορία A - Σχολή Οδηγών Σαβράμης

ΑΜ Κατηγορία

Άδεια Οδήγησης Μοτοποδηλάτου έως 50 κ.ε.

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 • Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης ΑΜ είναι το 16ο έτος.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 20 ώρες. Επίσης 1 ώρα εκπαίδευση στο Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. (Εξέταση με ηλεκτρονικό υπολογιστή).
 • Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες, αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου o χρόνος μειώνεται σε 12 ώρες .
 • Δείτε επίσης: Εγχειρίδιο θεωρητικής εκπαίδευσης Μηχανής

Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα. Δηλαδή δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 cc. Επίσης ως μοτοποδήλατο λογίζεται και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου – ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 kgr, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 cc, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4 kw, προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.

Α1 Κατηγορία

Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 125 κ.ε. μέγιστη ισχύς 11 Kw

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 • Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α1 είναι το 18ο έτος.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 10 ώρες (αν έχετε ΑΜ και κάνετε επέκταση σε Α1 δεν απαιτούνται).
 • Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες, αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου o χρόνος μειώνεται σε 12 ώρες . Επιπλέον αν έχετε και ΑΜ και κάνετε επέκταση σε Α1, ο χρόνος μειώνεται σε μόνο 7 ώρες.
 • Δείτε επίσης: Εγχειρίδιο θεωρητικής εκπαίδευσης Μηχανής

Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW.  Αν διαθέτετε άδεια οδήγησης A1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ.

Α2 Κατηγορία

Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας έως 35 Kw

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 • Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α2 είναι το 20ο έτος.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 10 ώρες (αν έχετε ΑΜ και κάνετε επέκταση σε Α1 δεν απαιτούνται).
 • Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες, αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου o χρόνος μειώνεται σε 12 ώρες . Επιπλέον αν έχετε και ΑΜ και κάνετε επέκταση σε Α2, ο χρόνος μειώνεται σε μόνο 7 ώρες.
 • Δείτε επίσης: Εγχειρίδιο θεωρητικής εκπαίδευσης Μηχανής

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας. Αν διαθέτετε άδεια οδήγησης A2 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1 και ΑΜ.

Α Κατηγορία

Άδεια Οδήγησης Μοτοσυκλέτας χωρίς περιορισμό ισχύος ή κυβικών

Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

 • Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α είναι το 24ο έτος συμπληρωμένο (ή το 22ο εάν έχετε στην κατοχή σας δίπλωμα Α2 επί διετία).
 • Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 10 ώρες (αν έχετε ΑΜ και κάνετε επέκταση σε Α1 δεν απαιτούνται).
 • Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες, αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου o χρόνος μειώνεται σε 12 ώρες . Επιπλέον αν έχετε και ΑΜ ή Α1 ή Α2 και κάνετε επέκταση σε Α, ο χρόνος μειώνεται σε μόνο 7 ώρες.
 • Δείτε επίσης: Εγχειρίδιο θεωρητικής εκπαίδευσης Μηχανής

Οποιαδήποτε Μοτοσικλέτα και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW. Αν διαθέτετε άδεια οδήγησης Α, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας  ΑΜ, Α1 και Α2.

Designed & Developed by