Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης
49958/6532/13 «Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων
χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτι−
κών οχημάτων»